آموزش های آزاد و مجازی

 

وظایف معاونت در حوزه آموزشی دانشگاه

الف – وظایف عمومی :

1   .  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدھای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

2.  تدوین آئین نامه ھا و دستور العمل ھا و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛

3.  ارائه گزارشھای توجیهی لازم به رییس مؤسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدھای تحت نظر ؛

4- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتھای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛

5-  نظارت بر واحدھای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنھا ؛

6-  برنامه ریزی، تنظیم فعالیتھا و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتھای موسسه؛

7-  ھمکاری با سایر معاونتھا جھت حسن اجرای برنامه ھای موسسه؛

8-  انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه