اطلاعات تماس با دانشکده اطلاعات تماس با دانشکده

سیرجان - ابتدای جاده بافت

کد پستی: 7813733385

تلفن: 41522042- 034

فکس: -

آدرس ایمیل:

کانال تلگرامی: