درباره معاونت آموزشی و پژوهشی

وظایف معاونت در حوزه آموزشی دانشگاه

الف – وظایف عمومی :

۱   .  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدھای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

۲.  تدوین آئین نامه ھا و دستور العمل ھا و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛

۳.  ارائه گزارشھای توجیهی لازم به رییس مؤسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدھای تحت نظر ؛

۴- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتھای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛

۵-  نظارت بر واحدھای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنھا ؛

۶-  برنامه ریزی، تنظیم فعالیتھا و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتھای موسسه؛

۷-  ھمکاری با سایر معاونتھا جھت حسن اجرای برنامه ھای موسسه؛

۸-  انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه

ب- وظایف تخصصی حوزه آموزش

۱-  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دورهھای تحصیلات تکمیلی؛

۲-  برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با ھمکاری واحدھای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدھای وابسته و اجرای برنامه ھا و فعالیت ھای آموزشی ھر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ھیأت رییسه؛

۳-  پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای ھیأت علمی و مدیران آموزشی واحدھای مختلف در ھر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای ھیأت علمی؛

۴-  اجرای دوره ھای کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛

۵-  برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - آموزشی صنعت و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به دانشگاه کارآفرین؛

۶-  برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛

۷-  اھتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی؛

۸-  ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ھا به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای ھیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنھاد لازم ؛

۹-  برنامه ریزی برای ارتقای مھارتھای علمی – تخصصی دانشجویان جھت ورود به جامعه؛

۱۰-  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با ھماھنگی وزارت متبوع؛

 

وظایف معاونت در حوزه پژوھشی و فناوری دانشگاه

۱-  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوھشی و فناوری، کتابخانه ھا و بانکھای اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛

۲-  برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح ھمکاریھای علمی و بین المللی؛

۳-  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه پژوھشھای کاربردی و مورد نیاز کشور؛

۴-  توسعه، تقویت و ھدایت طرحھای پژوھشی مصوب با اولویت پژوھشھای کاربردی ھدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه ھای توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛

۵-  کنترل و نظارت بر فرآیندھای پژوھشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه ھای مصوب پژوھشی و تحقیقاتی؛

۶-  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتھای پژوھشی و ارزیابی عملکرد پژوھشی سالانه موسسه جھت ارائه به رئیس موسسه؛

۷-  ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور ھمکاری در امور پژوھشی و مبادله خدمات علمی؛

۸-  ھمکاری در ارائه خدمات علمی، فرھنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارھا و کنفرانسھای علمی و اجرای کلیه امور قراردادھای تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر مؤسسات؛

۹-  ھمکاری در اجرای دورهھای کوتاه مدت پژوھشی برای مؤسسات غیر دانشگاھی؛

۱۰-  برنامه ریزی جھت استفاده اعضای ھیأت علمی از فرصتھای مطالعاتی داخل و خارج از کشور) اعم از مراکز علمی پژوھشی حوزوی و دانشگاھیبرابر ضوابط مصوب؛

۱۱-  تھیه برنامه پژوھشی موسسه و ارائه اھداف و تعیین اولویتھای پژوھشی در قالب برنامه ھای میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکھای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوھشی موسسه؛

۱۲- بررسی و ارزیابی فعالیتھای موسسه در چارچوب برنامه ھای رشد و توسعه کشور براساس اھداف سند چشم انداز و برنامه ھای توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در ھیأت رئیسه؛

 

 

مدیران معاونت آموزشی و پژوهشی

شماره تماس

گروه آموزشی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۴۲

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۴

مهندسی عمران

پژوهش و امور فناوری-تحصیلات تکمیلی

حکیمه عباسلو

۱

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۴۶

ریاضی و علوم کامپیوتر

امور کل آموزش

مهدی دهقانیان

۲