قوانین آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
بخش 15 - فراغت از تحصیل (مواد 64 الی 66) دانلود (254.1k)
بخش 14 - پذیرش واحدهای درسی (ماده 63) دانلود (248.7k)
بخش 13 - تغییر رشته (مواد 55 الی 62) دانلود (360.3k)
بخش 12 - مهمانی (مواد 49 الی 54) دانلود (545.0k)
بخش 11 - انتقالی (مواد 38 الی 48) دانلود (315.6k)
بخش 10 - حذف اضطراری (مواد 18 الی 19) دانلود (243.8k)
بخش 9 - انصراف از تحصیل (مواد 35 الی 37) دانلود (247.0k)
بخش 8 - مرخصی تحصیلی (مواد 33 الی 34) دانلود (243.6k)
بخش 7- ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو (مواد 20 الی 32) دانلود (128.5k)
بخش 6 - حذف و اضافه (مواد 17 الی 19) دانلود (108.8k)
بخش 5 - حضور و غیاب (مواد 14 الی 16) دانلود (209.6k)
بخش 4 - تعداد واحدها (مواد 10 الی 13) دانلود (256.6k)
بخش 3 - تعریف واحد (مواد 5 الی 9) دانلود (115.4k)
بخش 2 - نام نویسی (مواد 2 الی 4) دانلود (108.2k)
بخش 1 - شرایط ورود به دانشگاه (ماده 1) دانلود (105.5k)