معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

 

 


   نام و نام خانوادگی: قاسم میرحسین خانی

گروه آموزشی: ریاضی و علوم کامپیوتر

رتبه دانشگاهی: دانشیار

gh.mirhosseini@sirjantech.ac.ir
 

دانلود رزومه علمی