قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی به دانشگاه صنعتی سیرجان

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی به دانشگاه صنعتی سیرجان


قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی به دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشجویان محترم برای ثبت­نام مهمانی و انتقالی به سایت  دانشگاه صنعتی سیرجان  _ آموزش  _  سامانه خدمات آموزشی یا   mad.saorg.ir   فقط از تاریخ 01/02/96 تا 31/02/96 مراجعه نمایید.