فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

 

 

وظایف تخصصی حوزه آموزش

1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دورهھای تحصیلات تکمیلی؛

2-  برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با ھمکاری واحدھای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدھای وابسته و اجرای برنامه ھا و فعالیت ھای آموزشی ھر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ھیأت رییسه؛

3-  پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای ھیأت علمی و مدیران آموزشی واحدھای مختلف در ھر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای ھیأت علمی؛

4-  اجرای دوره ھای کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛

5-  برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - آموزشی صنعت و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به دانشگاه کارآفرین؛

6-  برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛

7-  اھتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی؛

8-  ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ھا به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای ھیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنھاد لازم ؛

9-  برنامه ریزی برای ارتقای مھارتھای علمی – تخصصی دانشجویان جھت ورود به جامعه؛

10-  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با ھماھنگی وزارت متبوع؛